ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 1.  Úvod

 2.  Vymedzenie vlastných cieľov

 3.  Stupeň vzdelania

 4.  Vlastné zameranie školy

 5.  Dĺžka dochádzky, formy výchovy a vzdelávania

 6.  Učebné osnovy

 7.  Vyučovací jazyk

 8.  Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania

 9.  Personálne zabezpečenie

 10.  Materiálno-technické a priestorové podmienky

 11.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

 12.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 13.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 14.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

1. Názov vzdelávacieho programu

    Názov ŠkVP: Radosť

    Predkladateľ:

    Názov školy: Materská škola

    Adresa: č. 66, 900 62 Kostolište

    IČO: škola bez právnej subjektivity

    Riaditeľ materskej školy: Zuzana Zaíčková

    Ďalšie kontakty: tel.: 034/773 42 36,

    e-mail: materskaskola@kostoliste.sk

    Zriaďovateľ:

    Názov: Obecný úrad

    Adresa: č. 66, 900 62 Kostolište

    IČO: 00 304 867

    Kontakty tel.: 034/773 40 56,

    e-mail: obeckostoliste@stonline.sk

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti

Absolvovaním posledného ročníka materskej školy získava dieťa predprimárne vzdelanie, ktoré umožní dieťaťu rozvíjať štátny jazyk, poznávanie a vnímanie prírodných a spoločenských vied, zabezpečuje rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.

V závere predškolského veku ide o dosiahnutie základov kľúčových kompetencií:

4.Vlastné zameranie školy

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Materskú školu navštevujú deti od 3 do 6 rokov veku. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie, podľa želania rodičov i poldenný pobyt v predškolskom zariadení.

6. Učebné osnovy – vzdelávacie oblasti

Pri tvorbe ŠkVP a tvorbe učebných osnov sme vychádzali zo ŠVP, prihliadnuc na špecifické podmienky našej materskej školy a osobitné potreby predškolského vzdelávania. V edukačnom procese sa zameriavame na rozvoj osobnosti dieťaťa v poznávaní seba samého, spoznávaní okolitého sveta, ľudí, kultúry a prírody. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k rozvoju kľúčových kompetencií. Dôraz budeme klásť na upevňovanie hygienických, stravovacích a spoločenských návykov, zručnosti súvisiacich so sebaobsluhou detí.

Charakteristika tematických okruhov

Z obsahového hľadiska sú tematické okruhy zamerané:

Ja som – na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, seba prezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické 12 a kognitívne vnímanie života dieťaťa (telesný, duševný, duchovný, sociálny a emocionálny život).

Ľudia – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách (ďalší ľudia, ľudstvo).

Príroda – na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na vytváranie (formovanie) pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre (zem, vesmír).

Kultúra – na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry (predmetný svet, svet hry a svet umenia).

Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane v globálnom a nepretržitom pedagogickom procese.

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

1. perceptuálno-motorickú,

2. kognitívnu,

3. sociálno-emocionálnu.

Členenie vzdelávacích oblastí je výrazne teoretické. V praktickej rovine sa rozvíjajú integrovane, sú navzájom prepojené, spolu súvisiace. Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú.

Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter. Rozpracúva sa na podmienky materskej školy v školskom vzdelávacom programe. Detailnejšie sa na základe poznania aktuálnych rozvojových možností detí konkretizuje v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti.

Program rešpektuje:

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací program sme si vypracovali orientačný tematický mesačný plán, spočívajúci z úloh na každý týždeň v mesiaci, ktorý môžeme podľa potreby aktuálne adaptovať na vzniknuté situácie alebo na rozvojové možnosti a schopnosti detí.

Tematický plán

September: Môj domov – moja škôlka

Október: Jeseň

November: Zima sa blíži

December: Vianočné sviatky

Január: Zima

Február: Fašiangy

Marec: Múdra kniha

Apríl: Jar

Máj: Máme radi prírodu

Jún: Deti a svet

7. Vyučovací jazyk

V materskej škole sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v slovenskom jazyku.

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom vzdelaní

S deťmi, ktoré dovŕšili 6 rokov a v septembri nastupujú do základnej školy sa slávnostne rozlúčime a bude im odovzdané osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

9. Personálne zabezpečenie

V materskej škole pracujú učiteľky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, sú po odbornej i pedagogickej stránke spôsobilé a absolvovali pedagogickú školu. Znalosti si dopĺňajú absolvovaním vzdelávania pre pedagogických pracovníkov.

10. Materiálno-technické a priestorové podmienky

V tomto školskom roku má škola 2 triedy, jedna herňa je spojená zo spálňovou časťou a oddelená zasúvacími dverami, druhá herňa je samostatná, vstupnú chodbu, šatňu a umyváreň so sociálnym zariadením. Triedy sú dostatočne veľké, priestranné a presvetlené. Súčasťou budovy je kuchyňa a jedáleň. Budova materskej školy je vo vyhovujúcom stave. Priebežne sa robia opravy, ktoré sú nevyhnutné. Interiér školy spĺňa podmienky bezpečnosti, hygieny, nezávadnosti, variabilnosti a estetiky. Materská škola má dostatok výchovno-vzdelávacích pomôcok. Je vytvorený priestor pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v priebehu celého dňa. Školský dvor je neodmysliteľným edukačným prostredím, ktoré slúži na realizáciu rôznych organizačných foriem a aktivít (pobyt vonku, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity). Je bezpečným a tvorivým prostredím pre deti. Je vybavený novým záhradným náradím a vysadením zelene, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia.

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo inej poverenej osobe. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny tri učiteľky. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte sú dvaja pedagogickí zamestnanci.

Pri plaveckom výcviku, výlete alebo exkurzii zabezpečí riaditeľka materskej školy dostatočný počet osôb, poverených starostlivosťou o deti.

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Systém je postavený na pedagogickom pozorovaní, akým je hospitácia, analýzou produktov detských činností (portfólio detí), správnou diagnostikou, ktorá pozoruje rovnomerne rozvíjajúce sa kognitívne procesy a zručnosti detí.

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Spočíva v priebežnej kontrole jednotlivých zamestnancov. U pedagogických zamestnancov je to formou hospitácie, ktorá podá objektívne informácie o pedagogickej práci učiteľky. Na práci detí, ich vedomostiach a zručnostiach je vidieť pravidelná, cieľavedomá a postupná práca učiteľky. Prevádzkoví zamestnanci sú kontrolovaní v oblasti plnenia si svojich pracovných povinností. Systém kontroly je súčasťou dokumentácie školy.

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci sa venujú sebavzdelávaniu, zdokonaľovaniu profesijných spôsobilostí, rozširovaniu progresívnych skúseností z pedagogickej praxe. Majú možnosť pravidelne sa zúčastňovať vzdelávacích programov, zameraných na zvyšovanie odborných kompetencií.


[návrat hore]

Tento dokument si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

e-mail tlač mapa webu
© 2020 MŠ Kostolište