ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / Plán práce

Plán práce

   Úvod:

 1.  Analýza hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2013/2014

 2.  Úlohy na školský rok 2013/2014 (POP, zameranie MŠ)

 3.  Profilácia materskej školy

 4.  Prílohy plánu práce materskej školy

 4.  Vnútorná organizácia školy

Úvod:

V školskom roku 2013/2014 budeme vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzať:


1. Analýza hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2012/2013

V školskom roku 2013/2014 sme pracovali podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania ISCED 0 a ŠkVP „Radosť“. Skupina detí je heterogénna od 3-6 rokov. Do materskej školy bolo zapísaných 30 detí. Do ZŠ odišlo jedno dieťa, jedno dieťa má odloženú povinnú školskú dochádzku. Dochádzka bola nepravidelná najmä v zimných mesiacoch.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívala hra ako vhodný prostriedok na dosiahnutie vytýčených cieľov. Edukačné aktivity prebiehali zážitkovou formou. Učiteľky zabezpečovali vysokú úroveň pripravenosti detí, pôsobili na rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj komunikačných schopností a logického myslenia. Deti dosahovali praktické zručnosti primerané veku. Intenzívne pracovali s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny, osvojili si kultúrne a stolovacie návyky a zvládnu starostlivosť o ústnu hygienu.

Kladne hodnotím – aktivity materskej školy, spoluprácu s obcou, s rodičmi detí a CVČ Malacky. Deti sa hravou formou oboznamovali s cudzím jazykom, nemčinou, v rámci Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých a s anglickým jazykom v spolupráci s Centrumom voľného času v Malackách.

SWOT analýza: dobré výsledky boli dosiahnuté v osvojovaní hygienických návykov, pracovných zručností. Bola vytvorená realizácia didaktických aktivít pri osvojovaní úloh RP. K silným stránkam našej materskej školy patrí profesionálna prezentácia školy v obci, zapájanie sa kultúrneho života obce a vytváranie estetického a podnetného prostredia pre deti. Materská škola má vytvorenú novú, vlastnú webovú stránku – www.mskostoliste.sk

Rečový prejav niektorých detí je poznačený nárečím, preto je potrebné vytvárať väčší priestor pri komunikácii s učiteľkou a dospelými. (Podrobné rozpracovanie SWOT analýzy v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011).


2. Úlohy na školský rok 2013/2014 POP MŠ SR

Stanovené úlohy vyplývajú z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2013/2014.

 1. Organizácia školského roka: Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2014 sú v Prílohe č. 1. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.
 2. Register, znižovanie informačnej nerovnosti: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR / ministerstvo“) prevádzkuje centrálny informačný portál rezortu školstva www.iedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, žiakov, zamestnancov školstva a verejnosť.
 3. V súvislosti s tvorbou nového informačného systému za oblasť regionálneho školstva (RIS-RŠ) od septembra 2011 plánuje ministerstvo spustiť skúšobnú prevádzku registra detí, žiakov a poslucháčov. Register sa bude týkať celej sústavy škôl a školských zariadení.
 4. V záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o školách ministerstvo vytvorí možnosť zverejniť na jednom webovom sídle zjednotené súbory údajov o jednotlivých školách regionálneho školstva.
 5. Kontrola, efektivita: Odporúčame riaditeľom škôl zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a žiakov.
 6. Čitateľská gramotnosť: Odporúčame školám podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.
 7. V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti odporúčame využiť priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu hodín v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu podľa podmienok školy a regiónu.
 8. Zdravý životný štýl: Odporúčame posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
 9. Odporúčame zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie Telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy.
 10. Odporúčame rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.
 11. Ľudské práva: Do školských vzdelávacích programov odporúčame zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
 12. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov: Ministerstvo zverejňuje výzvy v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 13. Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu sa zverejňujú na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov.
 14. Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva sa zverejňujú na www.minedu.sk v menu Aktuálne témy – Dotácie MŠVVaŠ SR – Regionálne školstvo.
 15. Školy: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý vyjde na posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.
 16. Materské školy: Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v materskej škole sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Predškolská výchova a vzdelávanie.
 17. Odporúčame rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície; diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach.
 18. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku odporúčame utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí; neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. V denných poriadkoch odporúčame pevne stanoviť čas len činnostiam zabezpečujúcim životosprávu.
 19. Vo výchove a vzdelávaní v materskej škole odporúčame uplatňovať všetky formy organizácie: individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú, v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pritom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku.
 20. Odporúčame podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií detí cieľavedomým uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti, aktivitami zameranými na rytmické a totálne cítenie, hudobnú predstavivosť s využívaním hudobných nástrojov, aktivitami v prírode, podporovaním experimentovania a bádania detí, rozvíjaním hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivosti detí. Komunikačné kompetencie v závislosti od záujmu zákonných zástupcov detí, rečových predpokladov detí a personálnych možností materskej školy rozvíjať aj v cudzom jazyku.
 21. Odporúčame individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole. Zintenzívniť spoluprácu so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a logopédmi.
 22. Logopedickú starostlivosť v materskej škole vykonáva logopéd, ktorý je kmeňový zamestnanec príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.
 23. V spolupráci so zriaďovateľmi a príslušnými úradmi práce (aktivačné práce, absolventská prax) a komunitnými centrami odporúčame zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy. S cieľom vyrovnať rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho socioekonomického prostredia prispôsobiť obsah a organizáciu výchovy a vzdelávania rozvojovým možnostiam a schopnostiam detí pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia; v spolupráci so zriaďovateľmi pri ich výchove a vzdelávaní využívať asistenta učiteľa. Vhodným výberom metód práce zvyšovať požiadavky na praktické návyky, zručnosti a komunikačné kompetencie rómskych detí. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov materských škôl pre zákonných zástupcov týchto detí.
 24. Odporúčame v rámci spolupráce so zriaďovateľmi rozširovať kapacitné podmienky materských škôl, hľadať ďalšie možnosti zabezpečenia predprimárneho vzdelávania aj v zadaptovaných priestoroch pri dodržaní podmienok stanovených vo všeobecnosti na zariadenia pre deti a mládež.
 25. Odporúčame zriaďovateľom materských škôl v spolupráci s ich riaditeľmi s ohľadom na informatizáciu regionálneho školstva napomáhať rozvíjaniu digitálnej gramotnosti detí aj zavedením internetu do materských škôl s dôrazom na prezentovanie sa prostredníctvom svojho webového sídla, komunikovanie s rodičovskou, odbornou verejnosťou a s rôznymi inštitúciami, na uplatnenie práva prístupu zamestnancov a detí k informáciám.
 26. Na www.minedu.sk v menu Kontinuálne vzdelávanie sú zverejnené informácie súvisiace so vzdelávaním učiteľov. Táto rubrika obsahuje zoznam poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, štruktúru vzdelávacieho programu, vzor žiadosti o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania a vzor súhlasu garanta pre kontinuálne vzdelávanie.
 27. Akreditačná rada MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca prideľuje kredity za objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti ako aj za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. Žiadosti o priznanie kreditov podľa § 47 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte na adresu: MŠVVaŠ SR, Sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
 28. MPC zverejňuje na www.mpc-edu.sk aktuálnu ponuku akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a iných vzdelávacích programov a podujatí. Vydáva ponukový katalóg akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania so základnými informáciami o vzdelávacích programoch.
 29. ŠIOV zabezpečuje aktivity na získavanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti pre jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov. Organizuje odborné vzdelávanie učiteľov cvičných firiem.
 30. VÚDPaP zverejňuje ponuky ďalšieho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov rezortu na www.vudpap.sk.
Účinnosť
Pedagogicko-organizačné pokyny nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013.

3. Profilácia materskej školy

4. Prílohy plánu práce materskej školy


Plán pedagogických rád 2013/2014

August

 1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
 2. Pokyny k otvoreniu nového školského roka
 3. Prerokovanie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2011/2012
 4. Schválenie plánu činnosti metodického združenia – riaditeľka
 5. Školský poriadok – prevádzka a vnútorný režim materskej školy
 6. Návrh počtu tried na školský rok 2011/2012
 7. Založenie triednej dokumentácie, systém plánovania
 8. Diskusia – návrhy, námety
 9. Záver, prijaté úlohy

Október

 1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
 2. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2010/2011
 3. Pedagogická diskusia – adaptácia nových detí, riešenie vzniknutých problémov, diagnostikovanie detí
 4. Informácie riaditeľky školy z funkčného vzdelávania riaditeliek, východiská, ciele, odporúčaná literatúra
 5. Hodnotiť zapojenie pedagogických pracovníkov do kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Diskusia
 7. Záver, prijaté úlohy

Január

 1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
 2. Polročné hodnotenie plnenia školského vzdelávacieho programu „Radosť“
 3. Zovšeobecnenie poznatkov z vnútro školskej kontroly a hospitácií
 4. Rôzne – zabezpečenie akcií, návrhy pedagogických zamestnancov
 5. Záver, prijaté úlohy

Marec

 1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
 2. Diskusia na tému: „ Osobnostný rozvoj detí z hľadiska prípravy na vstup do ZŠ, v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej – triedne učiteľky II. triedy
 3. Hodnotenie činností zabezpečujúcich životosprávu, správny pitný režim
 4. Diskusia
 5. Záver, prijaté úlohy

Jún

 1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
 2. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti – závery na ďalší školský rok
 3. Zovšeobecnenie poznatkov z vnútro školskej kontroly a hospitácii
 4. Plán čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov, zvýšená bezpečnosť o zdravie detí ochrana majetku
 5. Príprava letnej aktivity
 6. Rôzne – návrhy pedagogických zamestnancov
 7. Záver, prijaté úlohy

Plán pracovných porád 2013/2014

August

 1. Kontrola prijatých úloh – riaditeľka
 2. Prerokovanie a schválenie plánu práce na školský rok 2013/2014
 3. Pracovný poriadok, školský poriadok, interné smernice MŠ
 4. Rôzne – pokyny k otvoreniu nového školského roka, príprava tried, výzdoba, plán akcií, profilácia MŠ, finančné prostriedky, spolupráca zo školskou jedálňou, prístavba MŠ a jej sprevádzkovanie
 5. Diskusia – návrhy zamestnancov
 6. Záver, prijaté úlohy

Február

 1. Kontrola prijatých úloh, záverov - riaditeľka
 2. Zovšeobecnenie poznatkov z vnútroškolskej kontroly, hygiena, polročné hodnotenie plnenia plánu práce školy, školské stravovanie, chorobnosť detí
 3. Plán akcií na II. polrok 2013/2014
 4. Rôzne – zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov, informácie z funkčného vzdelávania riaditeliek
 5. Záver, prijaté úlohy

Jún

 1. Kontrola prijatých úloh, záverov – riaditeľka
 2. Analýza práce materskej školy – SWOT analýza
 3. Hodnotenie plnenia plánu práce školy v školskom roku 2013/2014
 4. Hodnotenie práce všetkých zamestnancov – riaditeľka školy
 5. Pokyny riaditeľky na zabezpečenie letnej činnosti, plán dovoleniek
 6. Rôzne – návrhy zamestnancov
 7. Prijaté úlohy
Rokovací poriadok pedagogickej rady

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje postup pri príprave, rokovaní pedagogickej rady (ďalej len „PR“), prijímaní uznesení, prijímaní opatrení a kontrole ich plnenia.

Čl. 2
Postavenie a poslanie PR:
 1. PR školy je poradným orgánom riaditeľky školy.
 2. PR patria kompetencie podľa platne legislatívy.
Pedagogická rada:

5. Projekty

V materskej škole prebieha interkulturálne vzdelávanie detí z nemeckého jazyka a bezpečná škôlka – Ovečky.


6. Plán vnútro školskej kontroly

1. Riadiaca činnosť:

2. Kontrolná činnosť

3. Hospitačná činnosť


7. Materiálno – technické zabezpečenie školy

Plán práce bude priebežne dopĺňaný o aktuálne aktivity, zmeny a úlohy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.


Plán pedagogických porád v šk. roku 2013/2014

August:

November:

Január:

Marec:

Jún:


Plán prevádzkových a operatívnych porád 2010/2011

August:

Február:

Jún:

Plán porád bude priebežne dopĺňaný o aktuálne aktivity, zmeny a úlohy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.


Plán schôdzí rodičov v šk. roku 2013/2014

September:

Marec:

8. Spolupráca materskej školy s inými inštitúciami

1. S rodinou, rodičovským združením

2. So základnou školou

3. S obcou a verejnosťou

4. S poradenskými zariadeniami

9. Plán profesionálneho rastu

10. Vnútorná organizácia školy:

Personálne obsadenie materskej školy:

Materská škola je v šk. roku 2010/2011 jeden a pol triedna s celodennou starostlivosťou pre deti od 3-6 rokov. K 1. Septembru 2010 je zapísaných 30 detí, k 1. Januáru 2011 sa bude počet detí zvyšovať, podľa rozhodnutia o prijatí riaditeľkou materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci: Pracujú na zmeny v týždennom striedaní, časové zadelenie zamestnancov (príloha č. 1) Správni zamestnanci:

Organizácia školského roka:

Školský rok 201/2011 sa začína 01.09.2010. Školské vyučovanie sa začína 02.09.2010. Školský rok 2010/2011 sa končí 30.06.2011. Počas letných mesiacov bude materská škola zatvorená v mesiaci august.

Vnútorná organizácia školy:

Evidencia dochádzky:

Pracovníčky sú povinné svoj príchod a odchod z pracoviska zapísať do knihy dochádzky.

Odchod z pracoviska v priebehu pracovnej doby hlási pracovníčka riaditeľke školy.

Opustenie pracoviska musí byť evidované v knihe dochádzky s vydaním priepustky.

Zadelenie tried:

V šk. roku 2013/2014 je materská škola 2 triedna – deti vo veku od 3-6 rokov.

I. trieda – triedna učiteľka Drahomra Doskočílová, Katarína Kadlocová počet 21 detí.

II. trieda – triedna učiteľka Rozália hamalová, učiteľka Zuzana Zaíčková, počet 21 detí.

Harmonogram podávania stravy:
Desiata: I. trieda 830 II. trieda 900
Obed: I. trieda 1130 II. trieda    1200   
Olovrant:    I. a II. trieda    1445   

Denný poriadok školy (príloha č. 2)

Harmonogram práce upratovačky:

630–800 – otvorenie budovy vetranie miestností, polievanie kvetov, dezinfekcia hračiek, zametanie chodníkov, zametanie snehu v zime,

800–1030– údržba tried a riaditeľne (vysávanie, utieranie prachu), dezinfekcia umyvárne, WC, údržbárske práce, starostlivosť o poriadok v záhrade, vynášanie smetí, pranie a žehlenie bielizne, vynášanie záhradného náradia, zametanie chodníka a vyhrabávanie lístia z piesku,

1500–1700 – upratovanie, kontrola budovy, uzatvorenie budovy.

Veľké upratovanie sa vykonáva 4x do roka (august, december, apríl, august), ometajú sa steny, vysávajú a tepujú koberce, vytiera nábytok, radiátory, umývajú sa okná, perú záclony, deky, umyjú ležadlá, vykoná sa očista a dezinfekcia hračiek.

Mimotriedna činnosť pedagogických zamestnancov:

Jana Valášková Katarína Kadlicová

Okrem týchto činností sa všetky učiteľky budú podieľať na organizácii exkurzií, prehliadok, súťaží, výletov, slávnostných podujatí a ďalších aktivít našej materskej školy.

Vzájomne si budú vypomáhať pri skvalitňovaní materiálno–technického vybavenia materskej školy.

Plán práce bol prerokovaný a schválený na pedagogickej a prevádzkovej porade dňa 31.08.2010


[návrat hore]

Tento dokument si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

e-mail tlač mapa webu
© 2020 MŠ Kostolište