ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

BÁBKOVE  DIVADLO

V pondelok, 6.2.2023 materskú školu navštívi bábkové divadlo Slniečko z Piešťan. Divadelné predstavenie má názov
„Malí Hudci,“ téma: režim dňa.

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Všetkým deťom na známosť sa dáva,
že v našej materskej škole chystá sa, nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu, na karneval masky.

Fašiangy sú časom radosti a veselosti.
Naša materská škola ožije 14. februára 2023
v dopoludňajších hodinách hudbou a tancom.

Deti aj dospelí premenení na masky sa budú veselo zabávať a šantiť na spoločnom programe v III. triede a vo voľnej zábave v triedach.
Nebude chýbať malé občerstvenie a darček pre deti.

tešíme sa


OBČIANSKE ZDRUŽENIE – 2 %

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!

Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Stručný návod, ako na to:
1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 – 3 % zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v materskej škole alebo si ho môžete stiahnuť na www.mskostoliste.sk v lište: „Občianske združenie.“
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané vyhlásenie spolu s potvrdením prinesiete do materskej školy alebo odovzdáte na príslušný Daňový úrad.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Obchodné meno (názov):
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište

Mgr. Zuzana Zaíčková, riaditeľka MŠ


ŠPORTOVÝ DEŇ V GYMNASTICKEJ AKADÉMII MALACKY

Gymnastika je úžasný vývojový šport, ktorá má hlboký vplyv na celkové blaho dieťaťa. Prispieva vášmu dieťaťu fyzicky, akademicky i spoločensky.
Predškoláci absolvujú v stredu, 1.3.2023 športovú aktivitu, kde získajú pohybové zručnosti, rozvinú hrubú a jemnú motoriku a posilnia schopnosť ovládania sa pod vedením olympionika, Samuela Piaseckého.
Profit pre deti: rozvoj sily, ohybnosti, vytrvalosti, koordinácie, kognitívnych schopností, flexibility, športovej disciplíny, schopnosti počúvať svoje telo.
Prosíme rodičov, aby dali deťom do ruksaku fľašku s vodou.


INTERAKTÍVNE DIVADLO 

Fifo a Vierka
uvedú v materskej škole vo štvrtok, 9.3.2023 príbeh plný fantázie, spevu, tanca hudby a zábavy
„Stratená zima.“


NÁVŠTEVA KNIŽNICE

Deti III. triedy (predškoláci), navštívia dňa 10.3.2023 o 10:30 hod. v piatok, knižnicu Mestského centra kultúry v Malackách.
Pre deti je pripravená exkurzia priestorov a zážitkové čítanie: „Maťko a Kubko,“ podľa knihy Mariany Grznárovej.


ZMENA VÝŠKY POPLATKOV MATERSKEJ ŠKOLY

Zmena výšky poplatku za dochádzku dieťaťa do MŠ
  Výška mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište je určená všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len „VZN“).
    Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca, v súlade s VZN obce Kostolište č. 6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište, povinný uhrádzať mesačný príspevok
na jedno dieťa, dňom 1. januára 2023 sumou 20 €.
    Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostnou platbou na účet obce Kostolište s prideleným variabilným symbolom pre každé dieťa. Príspevok možno uhradiť aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla na jeden školský polrok.
Príspevok na základe
§ 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa neuhrádza:
-za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
-ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
-ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok na základe
§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. sa neuhrádza:
-za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
-za dieťa, ktoré  nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo
-bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

Zmena výšky stravnej jednotky ŠJ pri MŠ
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom materskej školy v zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov za úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) a s čiastkovou úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  

1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvo školstva s čiastkovou úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 2,10 €, z toho desiata 0,50 €, obed  1,20 €, olovrant 0,40 € – tretie finančné pásmo A na nákup potravín.
    Podľa rozhodnutia OZ prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu režijných nákladov vo výške 0,40 € na jeden deň, spolu je úhrada 2,50 € na jeden deň stravovania.

Platba zák. zástupcu dieťaťa za stravovanie sa bude realizovať mesačne pevnou sumou 42 €. Na konci školského roka vykoná vedúca ŠJ vyúčtovanie a do 60 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa.

Zuzana Zaíčková, riad. MŠ
Marta Oravcová, vedúca ŠJ pri MŠ
 

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Prijímanie deti na predprimárne vzdelávanie a na predprimárne vzdelávanie povinné v školskom roku 2023/2024 do Materskej školy Kostolište, sa uskutoční v mesiaci máj.
Termín podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na web stránkach
www.mskostoliste.sk, www.kostoliste.sk a úradnej tabuli obce do 28.04.2023.

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.


Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí
Materskej školy Kostolište

Riaditeľka Materskej školy Kostolište na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 15.augusta 2022 pod číslom: 2022/19036:1-A1810, vydáva stanovisko k ospravedlneniu neprítomnosti detí v materskej škole.
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca/rodič je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to:

·         telefonicky/osobne nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred.
1. Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

·        Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Potvrdenie od lekára (nie je obmedzené) od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia.  

·         Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič.

2. Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

·         Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Ospravedlnenku vystavenú rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akéhokoľvek dôvodu.

·         Potvrdenie od lekára vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa počítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. Potvrdenia od lekára môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.

 Ustanovenia ospravedlňovania predškolákov:

·         písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ospravedlnenka poslaná e-mailom, k dispozícii aj u triednej učiteľky,

·         za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie považuje materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov a pod.,

·         pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom.

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dňa 05.09.2022           
Mgr. Zuzana Zaíčková


SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"

Milí rodičia,
už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS spol. s.r.o. Malacky, s názvom:
„TEKOSMAN“
Súťaž v zbere druhotných surovín
je zameraná na tvorbu návykov detí a občanov triediť odpad a tým plniť hierarchiu odpadového hospodárstva, prebieha od 30.09.2022 do 21.06.2023.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera. Prosíme rodičov aby odovzdali papier pre materskú školu na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.


Pripravované akcie a aktivity
Bábkové divadlo - 06.02.2023
Detský karneval - 14.02.2023

Športový deň v gymnastickej akademii Malacky - 01.03.2023
Interaktívne divadlo - 09.03.2023
Návšteva knižnice Malacky - 10.03.2023
Divadlo Stražanovci - 29.03.2023

Zápis do MŠ - 10.05.2023

Plavecký výcvik predškoláci - 15.5-19.5.2023
Rozlúčka s preškolákmi - 23.06.2023
© 2023 MŠ Kostolište