ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

VIANOČNÉ TRHY

Milí rodičia,
materská škola a OZ Radostné deti pri Materskej škole Vás prosia o spoluprácu k príprave „VIANOČNÝCH TRHOV.“

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku sa bude materská škola prezentovať na vianočných trhoch s ručne vyrobenými darčekmi. Preto Vás prosíme, ak máte dobré nápady a tvorivosť o spoluprácu pri výrobe darčekových predmetov k Vianociam.

Hotové výrobky môžete priniesť do materskej školy do pondelka 5.12.2022.

Ďakujeme za spoluprácu.

kolektív MŠ a členovia OZ


ADVENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Znovu prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávaní i splnených túžob. Kto viac sa na Vianoce teší ako naše deti. V materskej škole budeme toto predvianočné – adventné obdobie venovať rôznym zaujímavým, edukačným, tvorivým i slávnostným aktivitám.

MIKULÁŠ
Básňami a piesňami privítame Mikuláša spolu s deťmi v utorok, 06.12. 2022 o 9:30 hod. v materskej škole. Potešením aj odmenou budú balíčky, ktoré Mikuláš deťom prinesie a veríme, že si s radosťou pochutnajú aj na ponúknutých maškrtách.

VIANOČNÉ TRHY
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa budeme prezentovať na vianočných trhoch: 
* s ručne vyrobenými darčekmi,
* vystúpením deti MŠ – predškolákov,
* ponúkneme vianočný punč, varené víno a čaj,

v sobotu, 10.12.2022 o 14:00 hod. na priestranstve pred Spoločenským domom v Kostolišti.

VIANOČNÁ BESIEDKA
Čarovné predvianočné obdobie v materskej škole vyvrcholí vystúpením detí, spojeným s malým vianočným posedením, vo štvrtok, 15.12.2022 o 16:00 hod. v Spoločenskom dome v Kostolišti.

Veríme, že realizovanými aktivitami potešíme nie len rodičov našich detí, ale aj širšiu verejnosť a navodíme tú pravú vianočnú atmosféru.

Prajeme všetkým sviatky plné lásky, pokoja  a radosti.


Zuzana Zaíčková
riaditeľka MŠ a kolektív

 MUZIKÁLOVÁ ROZPRÁVKA

 Deti III. triedy (predškoláci), navštívia dňa 29.11.2022 o 10:30 hod. Divadlo Alkana, ktoré uvádza v Dome kultúry
Bratislava-Dúbravka,
muzikál pre deti MŠ, pod názvom
ČERVENÁ ČIAPOČKA.“

Muzikál pre deti na motívy známej rozprávky, v ktorej nechýba lúka s roztancovanými kvetinkami a šantivými zajačikmi, mravenisko s pracovitými mravčekmi, malinké hríbiky, motýliky, tulácky vlk, prefíkaní líška a samozrejme Červená čiapočka a stará mama. Napínavý príbeh s tancom, hudbou a pesničkami očarí každého diváka.
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.


Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí
Materskej školy Kostolište

Riaditeľka Materskej školy Kostolište na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 15.augusta 2022 pod číslom: 2022/19036:1-A1810, vydáva stanovisko k ospravedlneniu neprítomnosti detí v materskej škole.
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca/rodič je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to:

·         telefonicky/osobne nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred.
1. Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

·        Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Potvrdenie od lekára (nie je obmedzené) od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia.  

·         Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič.

2. Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

·         Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Ospravedlnenku vystavenú rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akéhokoľvek dôvodu.

·         Potvrdenie od lekára vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa počítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. Potvrdenia od lekára môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.

 Ustanovenia ospravedlňovania predškolákov:

·         písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ospravedlnenka poslaná e-mailom, k dispozícii aj u triednej učiteľky,

·         za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie považuje materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov a pod.,

·         pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom.

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dňa 05.09.2022           
Mgr. Zuzana Zaíčková


SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"

Milí rodičia,
už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS spol. s.r.o. Malacky, s názvom:

„TEKOSMAN“

Súťaž v zbere druhotných surovín je zameraná na tvorbu návykov detí a občanov triediť odpad a tým plniť hierarchiu odpadového hospodárstva, prebieha od 30.09.2022 do 21.06.2023.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera. Prosíme rodičov aby odovzdali papier pre materskú školu na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.Pripravované akcie a aktivity
 

Muzikálová rozprávka, divadlo Alkana - 29.11.2022
Mikuláš - 06.12.2022
Vianočné trhy - 10.12.2022
Vianočná besiedka - 15.12.2022
CPaP vyšetrenie školskej pripravenosti 5-6 r. deti -10.01.2023


© 2022 MŠ Kostolište