ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

DEŇ DETÍ

KEDY?:  vo štvrtok, 1.6.2023
KDE?:   v materskej škole

Pre deti sme si pripravili program plný zábavy, spojený s občerstvením a darčekmi!
Prosíme rodičov, aby deťom obliekli športové oblečenie a červené tričko s logom MŠ.

učiteľky MŠ


KONCOROČNÝ VÝLET 1

        dňa 07.06.2023 v stredu, materská škola organizuje
                školský výlet pre deti II. a III. triedy na

               Zámok v Rakúsku, s programom:                                   „Rozprávkový Schloss Hof.“

Odchod: autobusom o 8:15 hod., príchod 13:00 hod. Deti rozdelené na dve skupiny s dvomi sprievodcami.
Desiata: dostanú deti na výlete. Do ruksakov môžete deťom zbaliť keksík, ovocie a pitie.
Obed: bude podávaný po návrate v materskej škole.
Upozornenie: Tým, že máme plne obsadenú kapacitu materskej školy, dieťa, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní výletu, ostáva v domácej starostlivosti.
Cestovný pas dieťaťu priniesť deň vopred.

Prosíme rodičov, aby dali deťom športové oblečenie a obliekli červené tričko s logom MŠ.

Len kúsok za hranicami pri Bratislave leží zámok Schloss Hof, najväčší a najkrajší barokový komplex celej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Pri zámku sa na ploche päťdesiatich hektárov rozprestiera terasovitá záhrada s fontánami a tisíckami rôznofarebných kvetov. Zámok je blízko a má čo ponúknuť. Vystavených je tu mnoho dobových exponátov a originálna garbiareň, pálenica, remeselnícke dielne či statok s desiatkami zvierat. Ovečky a oslíky si môžu deti aj pohladiť a povoziť sa na poníkoch. Začiatkom 18. storočia dal zámok postaviť vojvodca Rakúsko-uhorskej monarchie princ Eugen Savojský.


KONCOROČNÝ VÝLET 2

dňa 09.06.2023 v piatok o 7:30 hod., materská škola organizuje školský výlet pre všetky deti na
„Deň otvorených dverí“ farmy FirstFarms
v Plaveckom Štvrtku.

Uvidíme bežný chod farmy, popri čom budú pripravené zaujímavé atrakcie pre deti aj s občerstvením. Farmou nás bude sprevádzať odborný sprievodca, ktorý sa nám bude venovať počas celej obhliadky farmy.

Prosíme rodičov, aby deťom obliekli športové oblečenie a červené tričko s logom MŠ, aby sme sa farebne zjednotili.


ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Pozývame rodičov predškolákov na slávnostnú rozlúčku s materskou školou
Kde: na školskom dvore
Kedy: 23.6.2023
Čas: 17:00 hod.

 


POĎAKOVANIE 2 %  

za Materskú školu Kostolište, ďakujeme rodičom našich detí a všetkým ľuďom, ktorí v tomto roku poukázali finančné prostriedky 2% dane pre OZ „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“

Teší nás, že ste využili možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, ktoré pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech detí našej materskej školy.

Veľká vďaka!

Soňa Godányová, štatutár OZ
Mgr. Zuzana Zaíčková, riad. MŠ

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

v Materskej škole Kostolište, pre školský rok 2023/2024

V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 6  vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole sa prijímanie detí do Materskej školy Kostolište uskutoční od 01.05.2023 do 31.05.2023.

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ďalej len „žiadosť“), zákonný zástupca dieťaťa doručí riaditeľke materskej školy:

·         osobne: do budovy materskej školy,

·         poštou: Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište,

·         do 31. mája 2023.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona, riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024:

·         do 30. júna 2023.

Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej je predložené aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, v zmysle § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa budú prijímať deti:

·         od troch rokov veku,

·         prednostne deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky na prijímanie detí na preprimárne vzdelávanie. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa budú prednostne prijímať deti:

·    ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 pred 5 rokom veku plnil PPV, pričom so žiadosťou predloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalí pobyt v obci Kostolište,

·         ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky,

·         z obce Kostolište, s trvalým pobytom v obci Kostolište,

·         ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

– deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

– deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

– deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová materská škola; na ostatné deti sa nevzťahuje podmienka trvalého pobytu), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka materskej školy na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť zverejnená na webových sídlach www.mskostoliste.sk a www.kostoliste.sk.


 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy

Osoba s príznakmi ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí
Materskej školy Kostolište

Riaditeľka Materskej školy Kostolište na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 15.augusta 2022 pod číslom: 2022/19036:1-A1810, vydáva stanovisko k ospravedlneniu neprítomnosti detí v materskej škole.
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca/rodič je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to:

·         telefonicky/osobne nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred.
1. Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

·        Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Potvrdenie od lekára (nie je obmedzené) od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia.  

·         Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič.

2. Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

·         Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Ospravedlnenku vystavenú rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akéhokoľvek dôvodu.

·         Potvrdenie od lekára vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa počítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. Potvrdenia od lekára môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.

 Ustanovenia ospravedlňovania predškolákov:

·         písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ospravedlnenka poslaná e-mailom, k dispozícii aj u triednej učiteľky,

·         za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie považuje materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov a pod.,

·         pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom.

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dňa 05.09.2022           
Mgr. Zuzana Zaíčková
Pripravované akcie a aktivity

Prijímanie žiadostí do MŠ - 01.05.-31.05.2023

Deň detí - 01.06.2023

Výlet II. a III. trieda na zámok Schloss Hof v Rakúsku - 07.06.2023
Výlet celá MŠ na FirstFarms v Plaveckom Štvrtku - 09.06.2023
Deň Otcov - 16.06.2023

Rozlúčka s preškolákmi - 23.06.2023
© 2023 MŠ Kostolište