ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

VÍTANIE JARI

Po zime zas prišla jar, slnko už má teplú tvár.
Budú kvietky, zvieratká, vstáva spiaca záhradka.
Jar sa blíži a my ju v utorok,
28.03.2023
privítame zábavnými úlohami.

 


BÁBKOVÉ DIVADLO

V stredu, 29.03.2023 o 9:00 hod. nás príde navštíviť s bábkovým predstavením divadlo Stražanovci.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE – 2 %

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!

Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Stručný návod, ako na to:
1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 – 3 % zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v materskej škole alebo si ho môžete stiahnuť na www.mskostoliste.sk v lište: „Občianske združenie.“
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané vyhlásenie spolu s potvrdením prinesiete do materskej školy alebo odovzdáte na príslušný Daňový úrad.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Obchodné meno (názov):
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište

Mgr. Zuzana Zaíčková, riaditeľka MŠPRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Prijímanie deti na predprimárne vzdelávanie a na predprimárne vzdelávanie povinné v školskom roku 2023/2024 do Materskej školy Kostolište, sa uskutoční v mesiaci máj.
Termín podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na web stránkach
www.mskostoliste.sk, www.kostoliste.sk a úradnej tabuli obce do 28.04.2023.


ZMENA VÝŠKY POPLATKOV MATERSKEJ ŠKOLY

Zmena výšky poplatku za dochádzku dieťaťa do MŠ
  Výška mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište je určená všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len „VZN“).
    Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca, v súlade s VZN obce Kostolište č. 6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište, povinný uhrádzať mesačný príspevok
na jedno dieťa, dňom 1. januára 2023 sumou 20 €.
    Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostnou platbou na účet obce Kostolište s prideleným variabilným symbolom pre každé dieťa. Príspevok možno uhradiť aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla na jeden školský polrok.
Príspevok na základe
§ 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa neuhrádza:
-za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
-ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
-ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok na základe
§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. sa neuhrádza:
-za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
-za dieťa, ktoré  nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo
-bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

Zmena výšky stravnej jednotky ŠJ pri MŠ
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom materskej školy v zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov za úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) a s čiastkovou úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  

1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvo školstva s čiastkovou úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 2,10 €, z toho desiata 0,50 €, obed  1,20 €, olovrant 0,40 € – tretie finančné pásmo A na nákup potravín.
    Podľa rozhodnutia OZ prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu režijných nákladov vo výške 0,40 € na jeden deň, spolu je úhrada 2,50 € na jeden deň stravovania.

Platba zák. zástupcu dieťaťa za stravovanie sa bude realizovať mesačne pevnou sumou 42 €. Na konci školského roka vykoná vedúca ŠJ vyúčtovanie a do 60 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa.

Zuzana Zaíčková, riad. MŠ
Marta Oravcová, vedúca ŠJ pri MŠ
 

 


Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí
Materskej školy Kostolište

Riaditeľka Materskej školy Kostolište na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 15.augusta 2022 pod číslom: 2022/19036:1-A1810, vydáva stanovisko k ospravedlneniu neprítomnosti detí v materskej škole.
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca/rodič je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to:

·         telefonicky/osobne nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred.
1. Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

·        Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Potvrdenie od lekára (nie je obmedzené) od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia.  

·         Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič.

2. Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

·         Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akýchkoľvek dôvodov.

·         Ospravedlnenku vystavenú rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akéhokoľvek dôvodu.

·         Potvrdenie od lekára vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa počítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. Potvrdenia od lekára môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.

 Ustanovenia ospravedlňovania predškolákov:

·         písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ospravedlnenka poslaná e-mailom, k dispozícii aj u triednej učiteľky,

·         za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie považuje materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov a pod.,

·         pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom.

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dňa 05.09.2022           
Mgr. Zuzana Zaíčková
Pripravované akcie a aktivity

Bábkové divadlo Stražanovci - 29.03.2023

Fotenie detí aj na tablo - 14.04.2023
Prijímanie žiadostí do MŠ - 10.05.2023

Plavecký výcvik predškoláci - 15.5-19.5.2023
Výlet predškoláci do Rakúska na zámok Schloss Hof - 07.06.2023
Rozlúčka s preškolákmi - 23.06.2023
© 2023 MŠ Kostolište