ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

BÁBKOVÉ DIVADLO
Dňa 17.4.2019 v stredu, navštívi MŠ bábkové divadlo Stražanovci s rozprávkou "Červená čiapočka."


BRIGÁDA V MŠ

Dňa 27.4.2019, v sobotu o 9:00 hod., sa uskutoční brigáda na školskom dvore materskej školy, za účelom natierania detských preliezačiek a renovácie hracích prvkov. Potrebný materiál a farby zabezpečíme. Prineste si len dobrú náladu a chuť do práce.
Prosím rodičov (oteckov) o spoluprácu. Ochotní oteckovia prihláste sa u triednych učiteliek.

Zuzana Zaíčková NÁVŠTEVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU Z MALACIEK

KEDY? 23.04.2019 o 10:00 hod.
KDE? Na detskom ihrisku v Kostolišti

 OZ – 2 % dane

 
Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Stručný návod, ako na to:
1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 – 3 % zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na www.mskostoliste.sk v lište „Na stiahnutie.“
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením prinesiete do materskej školy alebo na príslušný Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska).

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno (názov):
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – ulica: Materská škola Kostolište
Súpisné /orientačné číslo: 66
PSČ: 900 62
Obec: Kostolište


Mgr. Zuzana Zaíčková
riaditeľka  materskej školy
PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Termín podávania žiadostí do Materskej školy Kostolište pre školský rok 2019/2020

Riaditeľka oznamuje, že termín podávania žiadostí do materskej školy sa uskutoční v budove materskej školy dňa:

 15.5.2019 od 10:00 - 16:00 hod.

Upozorňujem rodičov, že v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach, treba doručiť riaditeľke materskej školy do 1.6.2019.

 
Kritéria prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok spravidla od 30. apríla do 31. mája. Miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy, na úradnej tabuli obce Kostolište, v obecnom rozhlase a na web stránke www.kostoliste.sk 

Mgr. Zuzana Zaíčková
riaditeľka materskej školy

                                                                                         DOTÁCIA NA STRAVU

V zmysle zákona č. 375/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1. januára 2019, bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom. Štátny príspevok je výške 1,20 € na každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"


Už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.
Súťaž prebiehala celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli papier do materskej školy alebo na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.PROJEKT

Nadácia Volkswagen Slovakia. Grantový program „Nemčina do materských škôl“ pokračuje aj v školskom roku 20018/2019

Zámerom projektu je v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Cieľom projektu je zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU
V rámci projektu máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce s materskou školou, NŐ.LANDESKINDERGARTEN, Zayastraβe 1, Rabensburg v Rakúsku.


PROJEKT BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.

 

Pripravované akcie a aktivity

Návšteva hasičského zboru - 23.4.2019
Brigáda v MŠ - 27.4.2019

Divadlo pod Hríbom - 2.5.2019
Deň matiek - 12.5.2019
Výlet Botanická záhrada Bratislava - 5.6.2019
Rozlúčka s predškolákmi - 21.6.2019

___________
Zážitková exkurzia pre predškolákov do Včelárskej záhrady v Smoleniciach - 18.9.2019

 

© 2019 MŠ Kostolište