ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

NÁVŠTEVA KNIŽNICE

Čítame si s najmenšími v knižnici

Deti III. triedy, (predškoláci) navštívia dňa 23.02.2024 v piatok, knižnicu Mestského centra kultúry v Malackách.
Pre deti je pripravená exkurzia priestorov a zážitkové čítanie. Jozef Čapek: „Rozprávky o psíčkovi a mačičke.“


OBČIANSKE ZDRUŽENIE – 2 %

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % dane!

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie: Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (www.mskostoliste.sk).

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá do materskej školy alebo na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Obchodné meno:
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište

                               
                                                                        Mgr. Zuzana Zaíčková
                                                                             riaditeľka MŠ
Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí
Materskej školy Kostolište

Riaditeľka vydáva stanovisko k ospravedlneniu neprítomnosti detí v materskej škole.
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca/rodič je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to:  

Telefonicky/osobne nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred.
   
1. Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

Potvrdenie od lekára (nie je obmedzené) od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia

Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič.

2. Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie je povinné, rodič predkladá:

         Ospravedlnenku vystavenú rodičom – po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), a to z akéhokoľvek dôvod 

    Potvrdenie od lekára vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa počítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. Potvrdenia od lekára môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.

 Ustanovenia ospravedlňovania predškolákov

písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 7 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ospravedlnenka poslaná e-mailom, k dispozícii aj u triednej učiteľky,

za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie považuje materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov a pod.,

pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom.

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dňa: 04.09.2023         
Mgr. Zuzana Zaíčková
Pripravované akcie a aktivity
Navšteva knižnice Malacky - 23.02.2024
Divadelné predstavenie Agentúra Luka - 28.02.2024
Kino Bory Mall - 20.03.2024
Topenie Moreny - 22.03.2024
Divadlo Stražanovci - 10.04.2024
Fotenie detí - 15.04.2024
Šmolkovia Sport Mall Bratislava - 23.04.2024
Prijímanie žiadostí do MŠ - máj 2024
Plavecký výcvik ŠH Malacky - 20.05.-24.05.2024
Rozlúčka s predškolákmi - 21.06.2024
© 2024 MŠ Kostolište